Algemene voorwaarden TeamGeluid

Definities

1.  Geluid en Interieur: Geluid en Interieur B.V., gevestigd te Hoofddorp onder KvK nr. 78463920.

2.  Klant: Degene met wie Geluid en Interieur een overeenkomst is aangegaan.

3.  Partijen: Geluid en Interieur en klant samen.

4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

5. TeamGeluid: geregistreerde handelsnaam van Geluid en Interieur

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Geluid en Interieur.

2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1.  Aanbiedingen en offertes van Geluid en Interieur zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.  Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.  Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.  Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 

1.     Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Geluid en Interieur zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.     Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Geluid en Interieur slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

3.     Wanneer blijkt dat de uitgangspunten zoals in het aanbod verwoord afwijken van de situatie ter plaatse behoudt Geluid en Interieur zich het recht om de aanbieding alsnog in te trekken. Het is aan de klant om de situatieomschrijving in het aanbod te controleren op juistheid

Prijzen

1.  Alle prijzen die Geluid en Interieur hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, eventuele parkeerkosten, heffingen en verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.  Alle prijzen die Geluid en Interieur hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Geluid en Interieur te allen tijde wijzigen.

3.  Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Geluid en Interieur niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. Deze worden op voorhand overlegt met de opdrachtgever.

4.  De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.  Indien partijen voor een dienstverlening door Geluid en Interieur een totaalbedrag zijn overeengekomen geld dit alleen voor de werkzaamheden die in het aanbod zijn gespecificeerd. Het is de plicht van de klant om de offerte te controleren op de volledigheid van de werkzaamheden.

 

Betalingen en betalingstermijn

1.  Geluid en Interieur mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2.  De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

3.  Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Geluid en Interieur de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.  Geluid en Interieur behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Geluid en Interieur gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Geluid en Interieur.

3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Geluid en Interieur zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Geluid en Interieur op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Geluid en Interieur, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Geluid en Interieur te betalen.

Recht van reclame

1.  Zodra de klant in verzuim is, is Geluid en Interieur gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.  Geluid en Interieur roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.  Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Geluid en Interieur, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.  De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1.  Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

·      het product niet is gebruikt

·      het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

·      het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

·      het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

·      de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2.  De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o  zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

3.  De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@geluideninterieur.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat op verzoek wordt toegestuurd per email.

4.  De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Geluid en Interieur, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5.  De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant, behalve als anders is overeengekomen in het aanbod.

6.  Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Geluid en Interieur deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Geluid en Interieur heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

1.  Geluid en Interieur kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Geluid en Interieur heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.  De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Geluid en Interieur.

3.  Geluid en Interieur is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Geluid en Interieur te verrekenen met een vordering op Geluid en Interieur.

 

Eigendomsvoorbehoud

1.  Geluid en Interieur blijft eigenaar van alle geleverde, en in het werk vervaardigde, producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Geluid en Interieur op grond van wat voor met Geluid en Interieur gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.  Tot die tijd kan Geluid en Interieur zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Eventuele schade ten gevolge van deze demontage aan verbonden constructies kunnen niet verhaald worden op Geluid en Interieur.

3.  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.  Indien Geluid en Interieur een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Geluid en Interieur het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.  Levering vindt plaats bij Geluid en Interieur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Voor meer informatie zie Artikel 1, Prijzen, lid 1.

3.  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4.  Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Geluid en Interieur het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5.  Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Geluid en Interieur kan tegenwerpen.

Levertijd

1.  De door Geluid en Interieur opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.  De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Geluid en Interieur door Geluid en Interieur schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3.  Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Geluid en Interieur niet binnen 30 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1.  Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Geluid en Interieur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.  Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Geluid en Interieur, bij gebreke waarvan Geluid en Interieur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

1.  De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o  zaken van Geluid en Interieur die bij de klant aanwezig zijn

o  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.  De klant geeft op eerste verzoek van Geluid en Interieur de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3.  Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

1.  Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.  Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

 

Hoewel Geluid en Interieur zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

Garantie

1.  Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan als consultant of managementtaken, bevat deze voor Geluid en Interieur enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2.  De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3.  De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

5.  Geluid en Interieur behoudt zich het recht om in geval van schade onderzoek te doen naar de oorzaak hiervan. Indien de schade aanwijsbaar door derden is veroorzaakt vervalt de garantie op geleverd werk en producten.

Ruilen

1.  Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

·      ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

·      het product vertoond geen enkele sporen van montage of gebruik, dus als nieuw.

2.  Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geruild.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1.  Geluid en Interieur voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.  Geluid en Interieur heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Geluid en Interieur tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Geluid en Interieur tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

1.  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Geluid en Interieur.

2.  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Geluid en Interieur de betreffende bescheiden.

4.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Geluid en Interieur redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

1.  Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 22 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2.  Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Geluid en Interieur schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Geluid en Interieur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Geluid en Interieur geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1.  De klant dient een door Geluid en Interieur geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Geluid en Interieur daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.  Consumenten dienen Geluid en Interieur uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Geluid en Interieur in staat is hierop adequaat te reageren.

5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Geluid en Interieur gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Geluid en Interieur.

2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Geluid en Interieur ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Geluid en Interieur een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Geluid en Interieur verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Geluid en Interieur

1.  Geluid en Interieur is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.  Indien Geluid en Interieur aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.  Geluid en Interieur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.  Indien Geluid en Interieur aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Geluid en Interieur vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Geluid en Interieur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.  Is de nakoming van de verplichtingen door Geluid en Interieur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Geluid en Interieur in verzuim is.

3.  Geluid en Interieur heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Geluid en Interieur kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Geluid en Interieur in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Geluid en Interieur kan worden toegerekend in een van de wil van Geluid en Interieur onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Geluid en Interieur kan worden verlangd.

2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Geluid en Interieur 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Geluid en Interieur er weer aan kan voldoen.

4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.  Geluid en Interieur is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.  Geluid en Interieur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal Geluid en Interieur zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Geluid en Interieur.

2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Geluid en Interieur bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Geluid en Interieur is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 09 oktober 2020.